Zorunlu trafik sigortasında, yüksek primlere karşılık indirim beklentisi 2014 yılı için de hayal oldu.
Zorunlu trafik sigortası için 2014 yılı içerisinde araç sahiplerinin büyük bir merakle beklediği indirim beklentisi boşa çıktı. 2013 yılı itibari ile bazı araç türlerinde %100 ü bulan artışlar gören trafik sigortası için 2014 yılında indirim öngörülmüyor. Zorunlu trafik sigortasi sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre; fiyatların aşağıya inmesi pek mümkün değil. Oluşan ve oluşabilecek risklere göre fiyatlandırmaların yapıldığını belirten yetkililer, riskli müşterinin ayrıca fiyatlandırılması gerektiğini ve Türkiye'nin risk primi yüksek bir ülke olduğunu belirtiyorlar. Şirketlerin kar etmek için kurulduğunu ve oluşan kazalara karşılık ödenen teminatlar ile alınan primler arasında 2012 yılında sigorta şirketleri için olumsuz bir tablo bulunmakta idi. Bu olumsuzluğu gidermek adına 2013 yılında ciddi oranlarda zamların olduğunu belirten yetkililer, bu bağlamda 2014 yılında ise indirim beklentisinin çok mantıklı olmadığı fikrini benimsemiş görünüyorlar.

Zorunlu trafik sigortasında sigorta şirketlerinin nasıl kara geçeriz hesapları yaptığını belirten uzmanlar, bazı bölgelerin risk priminin ortalamanın üzerinde olduğunu belirtiyorlar. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bazı şehirlerde risk priminin yüksek olduğunu ve bu doğrultuda bazı şirketlerin bu bölgedeki araçlar için astronomik rakamlar isteyebildiğini de belirtiyorlar. Yetkililer 3.5 milyon aracın zorunlu trafik sigortası yaptırmadığını ve bu araçların sistem için bir kara delik olduğunu, bunları sisteme sokmanın ise bütün sigorta yaptıranlar için faydalı olacağını iletiyorlar.


Hazine Müsteşarlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğünün ortak bir çalışma yaparak, zorunlu trafik sistemindeki bu gibi aksaklıkları önceleyeceğini düşnen uzmanlara göre; alınacak önlemler ile bir çok mağduriyetin önüne geçilebilir.[ Yazıyı Oku ]
Sigorta Sekörü Bireysel emeklilik şartları nelerdir?
Katılımcı, bireysel emeklilik sistemine giriş tarihinden itibaren en az 10 yıl sistemde bulunma ve 10 yıl süreyle katkı payı ödeme şartı ile 56 yaşını tamamladıktan sonra emekliliğe hak kazanır.

Şirket, katılımcının başvuru üzerine, en geç 5 iş günü içerisinde emeklilik bilgi formunu ve hesap özetini katılımcının elektronik posta adresine veya faksına, bunlar da yoksa posta adresine gönderecektir.

Katılımcı, emeklilik bilgi formundaki seçeneklere göre emeklilik tercihini yazılı olarak şirkete bildirecektir.

Birden fazla emeklilik sözleşmesine sahip olmak;

Katılımcının aynı şirkette veya farklı şirketlerde birden fazla emeklilik sözleşmesi varsa, tüm emeklilik sözleşmelerinden emekliliğe hak kazanabilmesi için, en az bir emeklilik sözleşmesinden emekliliğe hak kazanmış olması yeterlidir.

Katılımcının, bütün sözleşmelerinden emekliliğe hak kazanabilmesi için, bir sözleşmesinden emeklilik hakkını kullanmak üzere şirketinden talepte bulunurken, diğer sözleşmeleri içinde bu hakkı kullanmak istediğini şirketine bildirmesi gerekmektedir.

Aksi takdirde, diğer sözleşmeler kendi koşullarına göre değerlendirilmeye tabi tutulacak ve her biri için ayrı ayrı 10 yıl katkı payı ödeme ve 56 yaşını tamamlama koşulu aranacaktır.

Katılımcı emeklilik hakkını ileri bir tarihte kullanmak için erteleyebilir.

Bireysel Emeklilik Yaşı

Bireysel emeklilik poliçelerinde emekliliğe hak kazanmak için 56 yaş sınırı vardır. Kişi kaç yaşında sisteme girerse girsin en az 10 yıl bireysel emeklilik primi ödemek ve 56 yaşını doldurmakla emekliliğe hak kazanır. Bu nedenle 36 yaşında plana giren bir kişi 20 yıl sonra 46 yaşında plana giren kişi ise 10 sene sonra ama her ikisi de 56 yaşında emekli olmaya hak kazanır.

Emekli olduktan sonra birikimlerin alınması

Emekliliğe hak kazandıktan sonra katılımcılar,

- Birikimlerinin tamamını bir defada alıp sistemden ayrılabilirler.
- Birikimlerinin bir kısmını alarak kalanını veya tümünü programlı geri ödeme şeklinde emeklilik şirketlerinden alabilirler.
- Birikimlerinin bir kısmını alarak kalanını veya tümünü yıllık gelir sigortasına aktarabilir ve yıllık gelir sigortası sözleşmesi çerçevesinde ömür boyu maaş şeklinde veya belirli bir süre boyunca maaş şeklinde almayı tercih edebilirler.

Programlı geri ödeme

Birikimlerini kısmen almak isteyen katılımcının, hazırlanacak bir program çerçevesinde bireysel emeklilik hesabındaki birikimleri kısım kısım geri almasıdır.

Programlı geri ödemeyi tercih etmesi durumunda, katılımcı;

- İlgili hesaba katkı payı ödeyemez.
- Hesap birleştirmesi yapamaz.
- Ödeme dönemlerini ve ödeme tutarını yılda en fazla 2 kez değiştirebilir.
- Fon dağılımını değiştirebilir.
- Şirketler arası aktarım hakkını kullanabilir.
- Birikimlerinin tamamını istediği anda alarak sistemden ayrılabilir.

Yıllık gelir sigortası

Yıllık gelir sigortası, toplu veya belirli süreler içinde yapılan katkılara göre, hemen veya belli bir süre sonra başlayan, sigortalıya veya bildirdiği lehdarına ömür boyu veya belirli süreler için yapılan bireysel emeklilik ödemeleri için düzenlenen sözleşmedir. Yıllık gelir sigortası sözleşmesine göre belirlenen emeklilik maaşı; aylık, üç aylık, altı aylık veya yıllık olarak ödenebilir.

Yıllık gelir sigortası sözleşmelerinde, yıllık gelir sigortası genel şartları çerçevesinde ilgili şirketin üstlenmiş olduğu rizikonun, tazminat yükümlülüğünün türü ve kapsamının, tarafların hak ve yükümlülüklerinin, ödeme dönemlerinin, sözleşme süresi ve sözleşmeyi sona erdiren hallerin ve ilgili diğer hususların belirtilmesi zorunludur.

Emekliliğe hak kazanmadan vefat

Katılımcının emekliliğe hak kazanmadan vefat etmesi halinde, birikimleri sözleşmede belirttiği lehdara/lehdarlara, lehdar tanımlanmamışsa kanuni mirasçılarına ödenir.

Katılımcının vefatı durumunda varsa katılımcıya ait giriş aidatı borcu, katılımcının lehdar veya hak sahiplerine yapılacak ödeme sırasında, katılımcının bireysel emeklilik hesabındaki birikimlerinden indirilebilir.

Emekliliğe hak kazanmadan sistemden ayrılma

Katılımcı bireysel emeklilik sisteminden istediği zaman ayrılabilir. Ancak bu durumda emekli olmanın getirdiği avantajlardan yararlanamayacaktır.

10 yıl boyunca katkı payı ödemeden sistemden ayrılan katılımcının birikimleri üzerinden %15, 10 yıl boyunca katkı
payı ödemekle beraber sistemden emeklilik hakkı kazanmadan ayrılan katılımcının birikimleri üzerinden %10 stopaj kesintisi yapılır.

Sistemden emeklilik hakkı kazandıktan sonra ayrılan katılımcıdan %3,75 stopaj kesintisi dışında vergi alınmamaktadır.


[ Yazıyı Oku ]
SİGORTA SEKTÖRÜ EMEKLİLİK YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN BASIN DUYURUSU

28/2/2002 tarihli ve 24681 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmış olup; yeniden düzenlenen Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik 13/03/2013 tarih ve 28586 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Yönetmelik ile getirilen bazı önemli yenilikler aşağıda özetlenmektedir:

1-) Emeklilik yatırım fonlarının portföylerine alınabilecek varlıklar çeşitlendirilmiş, bu kapsamda bireysel emeklilik yatırım fonlarının altın fonları, kira sertifikası fonları ve fon sepeti fonları gibi yeni portföy yapıları ile kurulabilmesine, ayrıca mevcut fonların da bu ürünlere yatırım yapabilmesine imkân sağlanmıştır. Dolayısıyla yeni düzenleme ile faizsiz enstrümanlardan oluşan yatırım fonlarının kurulması mümkün hale gelmiştir.

2-) Yıllık net getirisi ait olduğu fon grubunun yıllık ortalama net getirisinin altında kalan bireysel emeklilik fonlarının yönetiminin belirlenecek kriterler çerçevesinde başka portföy yönetim şirketine devrinin Kurul tarafından talep edilebilmesine ilişkin düzenleme yapılmış olup, bu düzenleme ile portföy yönetiminde rekabetin ve performansın artırılması, katılımcıların elde ettikleri getirinin ise artırılması hedeflenmiştir.

3-) Bireysel emeklilik sisteminin gelişimine katkı sağlamak ve emeklilik yatırım fonlarının maliyetlerini azaltmak için, yatırım fonlarından alınan Kurul kayıt ücreti, emeklilik yatırım fonları için %40 oranında azaltılarak yüz binde 3e indirilmiştir.

4-) Ayrıca, Devlet katkısının değerlendirileceği katkı fonlarından, yine sisteme gereken desteği sağlamak amacıyla Kurul kayda alma ücreti alınmamasına karar verilmiştir.

5-) Emeklilik yatırım fonların maliyetlerinin azaltılmasını ve kamunun etkin bir şekilde aydınlatılmasını sağlamak amacıyla, emeklilik şirketlerinin yatırımcılarını bilgilendirmelerinde Kamuyu Aydınlatma Platformunu kullanmalarına imkân tanınmıştır.

6-) Başvuru süreçlerinin basitleştirilmesi ve kısaltılması amacıyla emeklilik yatırım fonlarının kuruluş ve kayda alma başvurularının birlikte değerlendirilip sonuçlandırılmasına imkân sağlanmış, bu sayede emeklilik yatırım fonlarının katılımcılara sunulma süreci hızlandırılmıştır.

7-) Yönetmelikte belirlenen esaslar çerçevesinde fon portföyünün mevduat/katılma hesaplarında değerlendirilebilecek oranı %25e, tek bankada değerlendirilebilecek oran ise %6ya çıkarılmıştır.

8-) Fon hesap ve işlemlerinin yıllık dönemler itibarıyla bağımsız dış denetime tabi tutulması öngörülmüştür.


Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


[ Yazıyı Oku ]
SİGORTA SEKTÖRÜ AVİVASA KATILIMCILARA DUYURU
AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ
AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONUnun BÖLÜM B: FON İLE İLGİLİ BİLGİLER / II. FONun Yatırım Stratejilerine, Risklerine, Performansına, Harcamalara ve FON Portföyüne İlişkin Bilgiler/ 1. Fonun Yatırım Stratejisi/ 2. Muhtemel Riskler maddesi, Sermaye Piyasası Kurulundan alınan 27/02/2009 tarih ve 15/181sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiş olup yeni izahname metni 04/03/2009 tarihinde Ticaret Siciline tescil ettirilmiştir.
Değişiklikler 04/03/2009 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.
DEĞİŞİKLİKLERİN KONUSU:
ESKİ ŞEKİL:
AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU
II. FONun Yatırım Stratejilerine, Risklerine, Performansına, Harcamalara ve FON Portföyüne İlişkin Bilgiler
1. Fonun Yatırım Stratejisi:
Fonun karşılaştırma ölçütü (benchmark) ;
YENİ ŞEKİL:
Fonun portföy yapısının ve yönetim stratejisinin karşılaştırma ölçütü kullanmaya elverişli olmaması nedeniyle karşılaştırma ölçütü belirlenmemiştir.


[ Yazıyı Oku ]
Sigorta Sektörü nün önde şirketlerinden Güneş Sigorta
Acentelerine özel olarak geliştirdiği kampanyalar ile heyecan yaratmaya devam eden Güneş Sigorta Sektörü , konut, sağlık, iş yeri ve ferdi kaza ürünleri için düzenlediği kampanyalar sonucunda acentelerine St. Petersburgun keyfini çıkarma fırsatı sundu.
1 Ocak – 30 Haziran tarihleri arasında geçerli olan kampanyalarda hedef üretimleri gerçekleştiren ve geçen acenteler, 25 – 28 Eylül tarihleri arasında düzenlenen St. Petersburg gezisine katılmaya hak kazandı.

Avrupanın en önemli kültür merkezlerinden biri olarak kabul edilen St. Petersburg gezisine katılan Güneş Sigorta Sektörü ekibi, dört gün süresince şehrin büyülü atmosferinin keyfini sürdü. Çarlık döneminden kalma binalar ve tarihi eserleri keşfe çıkan ekip, Mikhailovski Kalesinden Isaac Katedraline, Kanlı Kiliseden Pushkin Sarayına kadar birçok önemli noktayı ziyaret etti.


[ Yazıyı Oku ]

<Önceki | 1 | 2 | 3 | 4 | Sonraki> En Son>>